Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Plans for 2016

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărîrea Consiliului
 de Administraţie ANRCETI
nr.77 din 29.12.2015
 
PLAN DE ACTIVITATE*
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2016
 
Nr. d/o
Obiectiv
Program
Acţiune
Termenul
de realizare
 Responsabil
Rezultate scontate
1
2
3
4
5
6
7
I.
Promovarea concurenţei în  domeniile reglementate de ANRCETI
1.1. Analiza pieţelor relevante
 
1.1.1.Identificarea și analiza pieței de inițiere a apelurilor la posturi fixe din rețeaua publică de telefonie (Piața 2)
Tr. III - IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.1.2.Identificarea și analiza pieței de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie (Piața 9)
Tr. III - IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.1.3. Identificarea și analiza pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3)
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.1.4. Identificarea și analiza pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7)
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.2. Administrarea şi gestionarea resurselor de numerotare
1.2.1. Elaborarea Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice pentru realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul de urgență 112
6 luni din data publicării Programului naţional de implementare a Serviciului de urgenţă național 112
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.2.2. Monitorizarea implementării şi executării cerinţelor actelor de reglementare privind utilizarea resurselor de numerotare de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
Permanent
DER
Raport anual
Propuneri după caz
1.2.3.Conlucrarea cu administratorul Bazei de date centralizate pentru actualizarea BDC privind resursele de numerotare, atribuite sau retrase
Permanent
SAL
Informaţie prezentată permanent şi lunară
1.3. Administrarea frecvenţelor şi canalelor radio
1.3.1. Stabilirea Graficului de expunere la concurs a resurselor de spectru radio disponibile din benzile de frecvențe prevăzute în Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11 februarie 2013
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.2. Elaborarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.3. Elaborarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
 
 Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.4. Elaborarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.5.Elaborarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor/multiplexul C cu acoperire națională şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
 
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.6.Elaborarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/multiplexul C cu acoperire națională și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.7.Revizuirea, prin prisma modificărilor introduse în reglementările tehnice, a Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.126 din 02 iunie 2009 cu privire la Stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic
Tr. I
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.8.Stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori pentru asigurarea securității şi integrităţii rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora
6 luni din data publicării Legii de modificare și completare a Legii nr. 241/2007
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.3.9. Monitorizarea executării cerinţelor actelor de reglementare privind utilizarea frecvențelor radio de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
Permanent
DER, DMC
Propuneri după caz
1.4. Alte reglementări
1.4.1. Revizuirea reglementărilor ce țin de gestionarea numelor din domeniul de nivel superior .md
6 luni din data publicării Legii de modificare și completare a Legii nr. 241/2007
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.2. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 48 din 10 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice
Tr. III - IV
DMC
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.3.Elaborarea proiectului Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/ sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice
Tr. III
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.4. Elaborarea proiectului Metodologiei de stabilire a tarifelor
Tr. III
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.5. Elaborarea proiectului Metodologiei de repartizare a costurilor de producţie pentru servicii rezervate şi nerezervate
 Tr. III
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.6. Elaborarea proiectului Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale universale
Tr. III
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.7. Elaborarea proiectului unei noi formulări/ modificarea Instrucțiunii privind plata de reglementare și monitorizare
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.8. Elaborarea proiectului unei noi formulări a Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către ANRCETI
Tr. III-IV
DMC
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.9. Elaborarea proiectului unei noi formulări a Regulamentului privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa ANRCETI
Tr. IV
DJ
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.10. Elaborarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, înlocuirii, transferării sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
Tr. III
DJ, DDR, DER, DMC
Decizia Consiliului de Administrație
1.4.11. Elaborarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de servicii poștale și a Instrucțiunilor privind completarea acestora
Tr. IV
DER, DJ
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.12. Stabilirea modalității de aplicare şi formatul informaţiilor necesare pentru elaborarea inventarului digital detaliat al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora
Tr. IV
DER, STI, DDR, DJ
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.13. Elaborarea formularului notificării, certificatului-tip și cererii de renunțare la dreptul de furnizare a serviciilor poștale
Tr. IV
SAL, STI
Decizia Consiliului de Administrație
II.
Promovarea intereselor utilizatorilor finali
2.1. Indicatorii de calitate
2.1.1. Monitorizarea şi analiza executării de către furnizori a Hotărîrii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17.11.2009 cu privire la parametrii de calitate
Tr. I-IV
DER
Raport 
trimestrial
2.2. Protecţia utilizatorilor finali
2.2.1. Examinarea și soluționarea petițiilor, în limitele competențelor ANRCETI
Permanent
DMC, după caz, în comun cu alte subdiviziuni ale ANRCETI
Petiții soluționate
2.2.2. Soluționarea litigiilor dintre furnizorii din domeniile reglementate de ANRCETI și utilizatorii finali ai acestora
Conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DJ, subdiviziuni implicate
Opinii sau scrisoare de refuz
2.2.3. Informarea utilizatorilor finali prin oferirea, la solicitare, a informațiilor scrise relevante, inclusiv, după caz, prin intermediul paginii Web a ANRCETI și liniei telefonice instituționale, despre drepturile şi obligaţiile acestora la utilizarea serviciilor publice din domeniile reglementate de ANRCETI
Permanent
DMC
în comun cu SICMM
 
Grad înalt de informare a utilizatorilor finali
2.2.4. Participarea la audiențele cu utilizatorii finali la conducerea ANRCETI.
Permanent
DMC
Numărul de participări
2.2.5. Consultarea utilizatorilor finali la sediul ANRCETI
Permanent
DMC
Numărul de consultări
2.2.6. Avizarea proiectelor documentelor elaborate de către subdiviziunile ANRCETI, dar şi prezentate de alte instituţii, în domeniul protecției utilizatorilor finali
Permanent
DMC
Numărul de avizări
III.
 
 
Asigurarea drepturilor legale de activitate în domeniile reglementate de ANRCETI
 
3.1. Autorizarea
generală
3.1.1. Aplicarea regimului de autorizare generală în domeniul comunicațiilor electronice
Permanent
SAL
Declaraţii informative tip eliberate
Raport trimestrial
3.1.2. Aplicarea regimului de autorizare generală în domeniul comunicațiilor poștale
Permanent
SAL
Certificate-tip eliberate
Certificate-tip modificate/ retrase
Raport trimestrial
3.2. Licenţierea
3.2.1. Licenţierea activităţilor din domeniul tehnologiei informaţiei la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Decizii ale Consiliului de Administraţie
Licenţe eliberate/ reperfectate/ retrase
Raport trimestrial
3.2.2. Licenţierea utilizării resurselor de spectru radio (frecvenţe/canale radio) şi resurselor de numerotare la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Decizii ale Consiliului de Administraţie
Licenţe eliberate/ reperfectate/ retrase.
Raport trimestrial
3.3. Autorizarea altor resurse
3.3.1.Eliberarea/reperfectarea/retragerea permiselor tehnice de utilizare a staţiilor de radio la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Permise tehnice eliberate/ reperfectate/ retrase
Raport trimestrial
3.3.2.Atribuirea resurselor tehnice CPS, RN
Permanent
SAL
Decizii de atribuire
IV.
Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare din domeniile reglementate de ANRCETI
 
4.1.Monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniile reglementate de ANRCETI
4.1.1. Monitorizarea aplicării actelor normative relevante domeniilor reglementate de ANRCETI
 
 
 
Permanent
DMC
 în comun cu DER
Contracararea și reducerea cazurilor de neconformare cu cerințele legislației în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice
4.2. Controlul respectării condiţiilor autorizării generale, licenţei, prevederilor legilor şi altor acte normative  în vigoare
4.2.1. Efectuarea controalelor asupra participanților la piața serviciilor din domeniile reglementate de ANRCETI
Conform Dispozițiilor de control
DMC
Grad înalt de respectare a prevederilor legislației în vigoare
4.2.2. Constatarea contravențiilor din domeniile reglementate de ANRCETI
În cadrul controalelor, proceselor contravenționale
DMC
Procese-verbale
4.2.3. Examinarea cazurilor contravenționale
Conform legislației în vigoare
DMC
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
4.3. Monitorizarea calităţii serviciilor din domeniile reglementate de ANRCETI  
4.3.1. Monitorizarea respectării de către furnizori a cerințelor privind calitatea serviciilor publice din domeniile reglementate de ANRCETI prevăzute în contracte prestări servicii
 
Permanent
DMC
 
Asigurarea calității serviciilor
4.4. Monitorizarea implementării reglementărilor ex-ante din domeniile reglementate de ANRCETI
 
4.4.1. Analiza evoluţiei pieţei de comunicaţii electronice pe sectoare (Telefonie fixă voce; Telefonie mobilă voce; Internet la puncte fixe; Internet mobil; Audiovizual)
Tr. I - IV
DER
Raport statistic trimestrial, anual
4.4.2. Monitorizarea asigurării executării obligaţiilor speciale preventive de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante, inclusiv prin prisma Acordurilor de Interconectare şi de Acces
Permanent
DER
Propuneri după caz
4.4.3.Monitorizarea executării actelor de reglementare privind portabilitatea numerelor
Permanent
DER
Propuneri după caz
V.
Asigurarea transparenţei activităţilor ANRCETI
 
5.1.Transparenţa procesului decizional
5.1.1. Mediatizarea procesului de consultare publică a proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administraţie și de aprobare a acestora 
Permanent
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Hotărîri aprobate şi materiale publicate pe site și în mass- media
5.1.2. Elaborarea şi publicarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul ANRCETI în anul 2015
Tr. I
DJ, coordonatorul procesului de consultare publică, în comun cu SICMM
Raport și comunicat de presă publicat pe site-ul ANRCETI
5.2. Informarea publicului despre domeniile de activitate ale ANRCETI
5.2.1. Redactarea şi difuzarea comunicatelor de presă şi știrilor despre activităţile de interes public ale ANRCETI, proiectele și actele de reglementare în domeniile reglementatede ANRCETI
Permanent
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Comunicate publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media
5.2.2. Redactarea şi publicarea rapoartelor privind activitatea ANRCETI şi evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2015 (în română, rusă și engleză)
Tr. I - II
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Rapoarte publicate pe site-ul ANRCETI
5.2.3. Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă privind evoluţiile pe piaţa de comunicaţii electronice, asigurarea parametrilor de calitate a serviciilor, rezultatele monitorizării și controalelor efectuate de ANRCETI
În fiecare  trimestru al anului 
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Comunicate publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media
5.3. Comunicarea cu publicul şi mass - media
5.3.1. Desfășurarea conferințelor/briefing-urilor de presă axate pe evenimentele principalele organizate de ANRCETI în anul 2015 
După caz
SICMM în comun cu Consiliul de Administraţie şi şefii de subdiviziuni ale ANRCETI
Comunicate publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media
5.3.2. Actualizarea bazei de date a mediilor de informare în masă din țară și monitorizarea reflectării de către acestea a activităţilor de interes public ale ANRCETI
Permanent
SICMM
Bază de date actualizată și rapoarte de monitorizare prezentate conducerii ANRCETI
VI.
Îmbunătăţirea dialogului cu furnizorii, autorităţile publice si organismele internaţionale
 
 
6.1. Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea realizării integrale şi în termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în actele legislative/ normative, documentele de politici ( strategii, programe, foi de parcurs, planuri de acțiuni)  şi prezentarea rapoartelor privind procesul de implementare a acestora (obligaţiile ce revin ANRCETI)  către autoritățile responsabile de coordonare și monitorizare în termenii prevăzuți de documentele vizate
Tr. I - IV 
DJ în comun cu DDR, DMC, DER, SRIIE, SAL
Rapoarte trimestriale/ semestriale/ anuale
6.2. Organizarea întrevederilor cu furnizorii pe probleme de reglementare
După caz
 Subdiviziunile ANRCETI, după caz
Eveniment
6.3. Prezentarea datelor statistice cu privire la evoluția pieței de comunicații electronice MTIC, Biroului Național de Statistică, altor autorități naționale și internaționale (UIT)
Anual
DER
Rapoarte
6.4. Identificarea şi obţinerea asistenţei tehnice pentru activitățile curente de reglementare
Tr. I-IV
SRIIE
Asistenţă tehnică obţinută
6.5. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat bilaterale, cu ANRurile, şi a activităţilor în cadrul organizaţiilor europene şi mondiale de specialitate, inclusiv prin participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, grupuri de lucru, etc.
Tr. I-IV
SRIIE
Colaborare externă stabilită
6.6. Participarea activa în structurile Parteneriatului Estic, în special în cadrul Grupului Autorităţilor de Reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PE
Tr. I-IV
SRIIE
Asigurarea participării
6.7. Planificarea şi organizarea seminarelor/ conferinţelor la Chișinău.
Tr. I-IV
SRIIE
Evenimente organizate
VII.
Consolidarea capacităţii administrative a ANRCETI
7.1. Asigurarea asistenţei juridice
7.1.1.Examinarea cererilor prealabile şi participarea, după necesitate, la examinarea dosarelor în instanţele judecătoreşti
La necesitate
 
DJ
Raport semestrial
7.1.2.Soluţionarea litigiilor dintre furnizorii din domeniile reglementate de ANRCETI
După caz
DJ, Comisiile instituite în acest scop prin ordinul Directorului ANRCETI
Aprobarea deciziilor corespunzătoare
7.1.3. Asigurarea consultanţei şi reprezentarea ANRCETI în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile /persoane juridice/ fizice /rezident/nerezident
Permanent
DJ
În baza împuternicirii (procurii) reprezentarea ANRCETI
7.1.4.Avizarea proiectelor actelor normative elaborate de către autorităţile publice în modul stabilit de legislaţie
Permanent
DJ
Întocmirea avizelor oficiale
7.1.5.Examinarea corespunderii prevederilor legislaţiei a contractelor cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor Agenţiei
După caz
DJ în coordonare cu subdiviziunea responsabilă de implementarea contractului
Raport semestrial
7.2. Asigurarea procesului bugetar
7.2.1.Asigurarea executării Auditului privind realizarea Bugetului şi Raportului financiar al ANRCETI pentru anul 2015 şi prezentarea Raportului financiar şi de audit la Guvernul Republicii Moldova
Tr. I
CONT
Raport de audit
7.2.2. Monitorizarea prezentării Rapoartelor privind venitul provenit din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice şi achitării plăţilor de reglementare şi monitorizare
Trimestrial
DER
Grad înalt de prezentare a rapoartelor de furnizori
7.2.3.Elaborarea bugetului ANRCETI pentru anul de gestiune 2017
Tr. IV
CONT
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
7.3. Asigurarea suportului administrativ şi organizatoric
7.3.1.Asigurarea suportului organizatorico-documentar şi control intern
Permanent
SOCID
Activitate asigurată
7.3.2. Asigurarea managementului resurselor umane
Permanent
SRU
Activitate asigurată
7.3.3. Asigurarea suportului logistic
Permanent
SL
Activitate asigurată
7.4. Modernizarea infrastructurii informaţionale ale ANRCETI
7.4.1.Monitorizarea şi asigurarea suportului necesar pentru funcţionarea Sistemelor Informaţionale (S.I.)
- S.I. „Registrul Furnizorilor”
- S.I. „Resurse de numerotare”
- S.I. „Licenţe”
- S.I. „Raportare on-line”
- S.I. „Soft Contabil”
- S.I. „Acces-Control”
Permanent
STI
Monitorizare și suport realizat
7.4.2. Monitorizarea şi administrarea infrastructurii de reţea și a serviciilor TIC
Permanent
STI
Monitorizare și administrare realizată
7.4.3.   Organizarea întrevederilor cu furnizorii privind utilizarea S.I. „Raportare on-line”
După caz
STI
Evenimente organizate
7.4.4.   Administrarea, actualizarea şi dezvoltarea paginii web a ANRCETI
Permanent
STI
Administrare, actualizare şi dezvoltare
7.4.5. Elaborarea politicii de securitate a informației din cadrul ANRCETI
Tr. IV
STI
Politică elaborată

Notă. Modificat prin: H.C.A. nr. 12 din 30.06.2016.

Changed: 30/06/2016