Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Plans for 2015

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărîrea Consiliului
 de Administraţie ANRCETI
nr.60 din 30.12.2014
 
PLAN DE ACTIVITATE*
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2015
 

Nr. d/o
Obiectiv
Program
Acţiune
Termenul
de realizare
 Responsabil
Rezultate scontate
1
2
3
4
5
6
7
I.
Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice
1.1. Analiza pieţelor relevante
 
1.1.1. Identificarea şi analiza pieţei de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă şi, după caz, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 3)
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.2. Identificarea şi analiza pieţei de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie mobilă şi, după caz, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 7)
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.3. Identificarea şi analiza pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 6)
Tr. II-III
 
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.4. Identificarea şi analiza pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 8)
Tr. II-III
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.5. Identificarea şi analiza pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un post fix şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 4)
Tr. III-IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.6. Identificarea şi analiza pieţei accesului cu ridicata la comunicaţii în bandă largă şi,  după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 5)
Tr. III-IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.7. Identificarea şi analiza pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piața 1)
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.2. Administrarea şi gestionarea resurselor de numerotare
1.2.1. Elaborarea Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice pentru realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul de urgență 112
Tr. I-IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.2.2. Operarea modificărilor în Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonicăaprobată prinHotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.58 din 21 decembrie 2010
Tr. I-II
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.2.3. Elaborarea şi înaintarea propunerilor de modificare şi completare a Planului Naţional de Numerotare
 După caz
DDR
Propuneri înaintate MTIC
1.2.4. Monitorizarea implementării şi executării cerinţelor actelor de reglementare privind utilizarea resurselor de numerotare de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
Permanent
DER
Propuneri după caz
1.2.5.Conlucrarea cu administratorul Bazei de date centralizate pentru actualizarea BDC privind resursele de numerotare, atribuite sau retrase
Permanent
SAL
Informaţie prezentată permanent şi lunară
1.3. Administrarea frecvenţelor şi canalelor radio
1.3.1. Stabilirea, după coordonarea cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, a graficului de expune la concurs a frecvenţelor radio disponibile, conform Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului 116/11.02.2013 cu modificările ulterioare
Tr. II-III
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.3.2. Operarea modificărilor în Condiţiile de licență pentru utilizarea frecvențelor și canalelor radio şi pentru furnizarea rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare de generația a treia (3G) în vederea aplicării principiului neutralităţii tehnologice a benzilor de frecvenţe radio de 1900 MHz și 2100 MHz
 
Tr. II-III
 
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.3.3. Operarea modificărilor în Condiţiile de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3600-3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice cu acces radio în banda largă precum aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 63 din 29.11.2012 și a Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a subbenziilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă în vederea armonizării la Deciziile CEPT ECC/DEC
Tr. II-III
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.3.4. Reexaminarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţiielectronice aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 52 din 25.12.2008 pentru evaluarea compatibilităţii cu actele legislative şi alte acte normative întru a căror executare s-au emis, precum şi cu reglementările legislaţiei comunitare
Tr. II
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.4. Alte reglementări
1.4.1. Reexaminarea și după caz operarea modificărilor al Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010
Tr. III-IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administrație
1.4.2. Revizuirea Modelelor LRIC pentru calcularea prețurilor pentru serviciile de terminare a apelurilor în rețelele de telefonie fixă și mobilă
Tr. I - IV
DDR
Modele
revizuite
II.
Promovarea intereselor utilizatorilor finali
2.1. Indicatorii de calitate
2.1.1. Monitorizarea şi analiza executării de către furnizori a Hotărîrii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17.11.2009 cu privire la parametrii de calitate
Permanent
DER
Raport trimestrial
2.1.2. Revizuirea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Tr. IV
 DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
2.1.3. Operarea modificărilor la formularele tipizate pentru publicarea şi prezentarea informației privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicații electronice aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 23 din 03 august 2010
 
 
 Tr. IV
 
  
DDR
 
Hotărîrea Consiliului de Administrație
2.2. Protecţia utilizatorilor finali
2.2.1. Examinarea şi soluţionarea petiţiilor, în limitele competenţelor ANRCETI
Conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DMC, după caz, în comun cu alte subdiviziuni ale ANRCETI 
Petiţii soluţionate
2.2.2. Soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali
Conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DJ, după caz, Comisia desemnată prin ordinul directorului ANRCETI sub coordonare
Opinii sau scrisoare de refuz
2.2.3. Elaborarea Raportului anual privind implementarea Planului de acţiuni pentru prima perioadă (2013-2016) privind executarea prevederilor Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorului pentru anii 2013-2020
Decembrie
DMC
Raport anual
III.
 
 
Realizarea autorizării generale, autorizării altor resurse şi licenţierii în sectorul comunicaţiilor electronice
 
 
3.1. Autorizarea
3.1.1. Aplicarea regimului de autorizare generală în baza notificărilor
Permanent
SAL
Declaraţii informative tip eliberate
Raport trimestrial
3.2.Licenţierea
3.2.1. Licenţierea activităţilor din domeniul tehnologiei informaţiei la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Decizii ale Consiliului de Administraţie
Licenţe eliberate/ reperfectate/ retrase
Raport trimestrial
3.2.2. Licenţierea utilizării resurselor de spectru radio (frecvenţe/canale radio) şi resurselor de numerotare la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Decizii ale Consiliului de Administraţie
Licenţe eliberate/ reperfectate/ retrase.
Raport trimestrial
3.3. Autorizarea altor resurse
3.3.1.Eliberarea/reperfectarea/retragerea permiselor tehnice de utilizare a staţiilor de radio la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Permise tehnice eliberate/ reperfectate/ retrase
Raport trimestrial
3.3.2.Atribuirea resurselor tehnice CPS, RN
Permanent
SAL
Decizii de atribuire
IV.
Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice
4.1.Monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice
4.1.1. Monitorizarea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei
 
 
 
 
Permanent
DMC
Asigurarea nivelului corespunzător al calităţii serviciilor.
Raport de monitorizare (după caz)
4.2. Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice
4.2.1. Controlul respectării condiţiilor autorizării generale sau licenţei, prevederilor legilor, actelor normative şi ale reglementărilor privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice
Conform dispoziţiilor de control
DMC
Grad înalt de respectare a prevederilor legislaţiei în vigoare
4.2.2. Controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei
Conform dispoziţiilor de control
DMC
Prevenirea şi contracararea cazurilor de încălcare a obligaţiei furnizorilor cu privire la calitatea serviciilor
4.3. Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare
4.3.1. Constatarea contravenţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice
 
După caz
DMC
Procese-verbale
4.3.2. Examinarea, după caz, participarea la examinarea cazurilor contravenţionale
Conform legislaţiei în vigoare
DMC
Decizii privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale
4.4. Monitorizarea implementării reglementărilor ex-ante din domeniul comunicaţiilor electronice
4.4.1. Analiza evoluţiei pieţei de comunicaţii electronice pe sectoarele: (Telefonie fixă voce; Telefonie mobilă voce; Internet la puncte fixe; Internet mobil; Audiovizual)
Tr. I - IV
DER
Raport statistic trimestrial, anual
4.4.2. Monitorizarea asigurării executării obligaţiilor speciale preventive de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante, inclusiv prin prisma Acordurilor de Interconectare şi de Acces
Permanent
DER
Propuneri după caz
4.4.3.Monitorizarea executării actelor de reglementare privind portabilitatea numerelor
Permanent
DER
Propuneri după caz
V.
Asigurarea transparenţei activităţilor ANRCETI
 
5.1.Transparenţa procesului decizional
 
5.1.1. Mediatizarea procesului de consultare publică a proiectelor de hotărîri ale Consiliului de Administraţie pe site-ul ANRCETI
Permanent
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Hotărîri aprobate şi materiale publicate pe site
5.1.2. Elaborarea şi publicarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul ANRCETI
Tr. I
DJ, coordonatorul procesului de consultare publică
Raport publicat pe site
5.2 Informarea publicului despre domeniile de activitate ale ANRCETI
5.2.1. Redactarea şi difuzarea comunicatelor şi materialelor de presă despre activităţile de interes public ale ANRCETI şi conducerii acesteia
 
Permanent
 
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
 
Comunicate publicate pe site şi în mass-media
5.2.2. Actualizarea şi completarea conţinutului site-ului ANRCETI
Permanent
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Site actualizat şi completat
 
5.2.3. Elaborarea şi publicarea rapoartelor privind activitatea ANRCETI şi evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2014
Tr. I - II
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Rapoarte publicate pe site, în trei limbi
5.3 Comunicarea cu publicul şi mass - media
5.3.1. Realizarea planurilor de comunicare şi utilizarea instrumentelor adecvate pentru informarea societăţii despre activitatea ANRCETI
 
Permanent
 
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Mediatizarea activităţilor ANRCETI
5.3.2. Facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mass-media şi responsabilii din cadrul ANRCETI 
Permanent
SICMM în comun cu Consiliul de Administraţie şi şefii de subdiviziuni ale ANRCETI
 
Organizarea
întîlnirilor responsabililor ANRCETI cu reprezentanţi ai mass-media
VI.
Îmbunătăţirea dialogului cu furnizorii, autorităţile publice si organismele internaţionale
 
 
6.1. Organizarea întrevederilor cu furnizorii pe probleme de reglementare
 După caz
DER, DDR, după caz
Evenimente organizate
6.2. Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea realizării integrale şi în termenii stabiliţi a acţiunilor incluse în documentele de politici, strategii, programe şi prezentarea rapoartelor privind procesul de implementare a obligaţiilor ce revin ANRCETI:
 
a.) Elaborarea Rapoartelor trimestriale privind realizarea acţiunilor incluse în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014)
 
 
 
 
 
 
 
b.) Elaborarea Rapoartelor trimestriale privind implementarea Planului de acţiuni pentru implementarea în anii 2013-2015 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013)
 
 
 
c.) Elaborarea Rapoartelor trimestriale privind implementarea Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14.01.2014)
 
 
 
 
 
Pe parcursul anului, pînă la data de 10 a lunii ce urmează după perioada de gestiune
 
 
 
 
 
Pe parcursul anului, pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de gestiune
 
 
Pe parcursul anului, pînă la data de 20 a lunii ce urmează după perioada de gestiune
 
 
 
DJ,  în comun cu subdiviziunile ANRCETI, după competenţă
 
 
 
 
 
 
 
DJ, în comun cu subdiviziunile ANRCETI, după competenţă
 
 
 
 
DJ, în comun cu subdiviziunile ANRCETI, după competenţă
 
 
 
 
Rapoarte trimestriale prezentate Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerului Economiei
 
Rapoarte trimestriale prezentate Ministerului Economiei
 
 
 
Rapoarte trimestriale prezentate Ministerului Economiei
6.3. Identificarea şi obţinerea asistenţei tehnice pentru activitățile curente de reglementare
Tr. I-IV
SRIIE
 Asistenţă tehnică obţinută
6.4. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat, şi a activităţilor în cadrul organizaţiilor europene şi mondiale de specialitate, cu ANRurile, inclusiv prin participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, grupuri de lucru, etc.
Tr. I-IV
SRIIE, în comun cu subdiviziunile ANRCETI, după competenţă
 Colaborare externă stabilită
6.5. Participarea activă în structurile Parteneriatului Estic, în special în cadrul Grupului Autorităţilor de Reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PE
Tr. I-IV
SRIIE, în comun cu subdiviziunile ANRCETI, după competenţă
 Asigurarea participării
6.6. Planificarea şi organizarea seminarelor/ conferinţelor la Chișinău
Tr. I-IV
SRIIE, în comun cu subdiviziunile ANRCETI, după competenţă
Evenimente organizate
6.7. Examinarea experienței ARNurilor din tarile UE privind realizările regulatorii in vederea preluării celor mai bune experiențe si practici in activitatea ANRCETI
Tr. I-IV
SRIIE, în comun cu subdiviziunile ANRCETI, după competenţă
Note informative, după caz
VII.
Consolidarea capacităţii administrative a ANRCETI
7.1. Asigurarea asistenţei juridice
7.1.1.Examinarea cererilor prealabile şi participarea, după necesitate, la examinarea dosarelor în instanţele judecătoreşti
 După caz
DJ
Raport semestrial
7.1.2.Soluţionarea litigiilor dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice
După caz
DJ, Comisiile instituite în acest scop prin ordinul Directorului ANRCETI
Aprobarea deciziilor corespunzătoare
7.1.3. Asigurarea consultanţei şi reprezentarea ANRCETI în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile /persoane juridice/ fizice /rezident/nerezident
Permanent
DJ
În baza împuternicirii (procurii) reprezentarea ANRCETI
7.1.4.Avizarea proiectelor actelor normative elaborate de către autorităţile publice în modul stabilit de legislaţie
Permanent
DJ
Întocmirea avizelor oficiale
7.1.5.Examinarea corespunderii prevederilor legislaţiei a contractelor cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor Agenţiei
După caz
DJ în coordonare cu subdiviziunea responsabilă de implementarea contractului
Raport semestrial
7.2. Asigurarea procesului bugetar
7.2.1.Asigurarea executării Auditului privind realizarea Bugetului şi Raportului financiar al ANRCETI pentru anul 2014 şi prezentarea Raportului financiar şi de audit la Aparatul Guvernului Republicii Moldova
Tr. I
CONT
Raport de audit
7.2.2.Monitorizarea prezentării Rapoartelor privind venitul provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice şi achitării plăţilor de reglementare şi monitorizare
Conform termenelor stabilite
DER
Grad înalt de prezentare a rapoartelor de furnizori
7.2.3.Elaborarea bugetului ANRCETI pentru anul de gestiune 2016
Tr. IV
CONT
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
7.3. Asigurarea suportului administrativ şi organizatoric
7.3.1.Asigurarea suportului organizatorico-documentar şi control intern
Permanent
SOCID
Activitate asigurată
7.3.2. Generalizarea rezultatelor examinării petiţiilor, adresărilor, precum şi primirii cetăţenilor în audienţă
 
În termenele stabilite de legislaţia în vigoare 
SOCID
Rapoarte trimestriale/ semestriale/ anuale
7.3.3. Asigurarea managementului resurselor umane
Permanent
SRU
Documente perfectate
7.3.4. Asigurarea suportului logistic
Permanent
SL
Activitate asigurată
7.4. Modernizarea infrastructurii informaţionale ale ANRCETI
7.4.1.Monitorizarea şi asigurarea suportului necesar pentru funcţionarea Sistemelor Informaţionale (S.I.)
- S.I. „Registrul Furnizorilor”
- S.I. „Resurse de numerotare”
- S.I. „Licenţe”
- S.I. „Evidenţa Economică”
- S.I. „Soft Contabil”
 Permanent
STI
Mentenanţa Sistemelor Informaționale
7.4.2. Monitorizarea şi administrarea infrastructurii de reţea
Permanent
STI
Administrarea infrastructurii de reţea
7.4.3. Elaborarea Caietului de sarcini privind dezvoltarea paginii web oficiale ale ANRCETI în reţeaua Internet          
Tr. I
STI
Caiet de sarcini elaborat
7.4.4. Implementarea proiectului de dezvoltare a paginii web oficiale ale ANRCETI în reţeaua Internet          
Tr. II-III
STI
Concept implementat
7.4.5. Elaborarea Caietului de sarcini pentru sistemul informaţional automatizat „Registrul controalelor”
Tr. IV
STI
Caiet de sarcini elaborat

* Notă. Modificat prin: H.C.A. nr. 63 din 29.09.2015;
                                    H.C.A. nr. 12 din 05.06.2015;
                                    H.C.A. nr. 4 din 06.04.2015.

Changed: 29/09/2015