Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Plans for 2012

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

PLAN DE ACTIVITATE
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2012

Nr. d/o
Obiectiv
Program
Acţiune
Termenul*
de realizare
Executorii
Rezultate scontate
1
2
3
4
5
6
7
I.
Îmbunătăţirea transparenţei şi predictibilităţii cadrului de reglementare
 
1.1. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007
(Ordinul comun al MTIC şi ANRCETI nr. 133c / 102/i din 31.10.2011)
Tr. IV
GL MTIC-ANRCETI (DRTS,DREA, SJ)
Proiect de modificare şi completare a Legii
1.2. Modificarea şi completarea / actualizarea legislaţiei secundare din domeniul TIC
1. În termen de 3-9 luni de la intrarea în vigoare a amendamente-lor la Legea nr.241/2007, precum şi a altor acte legislative incidente din domeniul TIC
2. După necesitate de a interveni cu reglementare
DRTS, DREA, SJ
 
Hotărîre aprobată
II.
Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice
2.1. Analiza pieţelor relevante
2.1.1. Identificarea şi analiza pieţii de acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice (Piaţa 10) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Tr. III
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.2. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice (Piaţa 10).
Tr. I 2013
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.3. Analiza pieţii de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. IV
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.4. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4).
Tr. III-IV
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.5. Analiza pieţii de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5) şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. IV
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.6. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de acces cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5).
Tr. III-IV
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.7. Analiza pieţii de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3) şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. IV
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.8. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3).
Tr. III-IV
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.9. Analiza pieţii de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7), şi după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă.
Tr. IV
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.10. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7)
 
Tr. III-IV
 
DREA
 
Hotărîre aprobată
2.1.11. Impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali la reţeaua publică de telefonie în puncte fixe (Piaţa 1), inclusiv orientarea la costuri a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate.
Tr. I-II
DREA
Hotărîre aprobată
2.1.12. Elaborarea şi aprobarea tarifelor pentru terminarea apelurilor către numerele non-geografice independente de locaţie din Planul Naţional de Numerotare (PNN)
Tr. II
DREA
Hotărîre aprobată
2.2. Administrarea şi gestionarea resurselor de numerotare
2.2.1. Amendarea Procedurii de administrare a resurselor de numerotare telefonică conform modificărilor la PNN vizînd închiderea PNN
Tr.I-II
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.2. Asigurarea cu reglementările necesare şi monitorizarea realizării acţiunilor în vederea „închiderii” PNN
În termenul stabilit de
 HCA nr. 01 din 10.01.2012
DRTS
Plan închis
2.2.3. Stabilirea criteriilor şi procedurii de atribuire a numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx)
Tr. I-II
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.4. Reglementarea accesului la numerele naţionale scurte de forma ”118xx” pentru servicii de informaţii privind abonaţii
Tr. III
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.5. Elaborarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor naţionale scurte de forma ”118xx” pentru servicii de informaţii privind abonaţii
Tr. III
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.6. Elaborarea şi aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate (BDC) pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor
Tr. II
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.7. Elaborarea şi aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor
Tr. II
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.8. Organizarea şi asigurarea desfăşurării concursului pentru selectarea Administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilităţii numerelor
Tr. II-III
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.9. Coordonarea şi aprobarea condiţiilor tehnice şi comerciale privind implementarea portabilităţii numerelor elaborate de către Administratorul bazei de date centralizate în comun cu furnizorii
În termen de 2 luni după desemnarea Administratorului BDC
DRTS
Hotărîre aprobată
2.2.10. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) şi furnizării serviciilor de urgenţă
În conformitate cu documentele de politică şi Planul de acţiuni emise în acest sens
DRTS
 
Hotărîre aprobată
2.2.11. Monitorizarea procesului de implementare a portabilităţii numerelor în reţelele de telefonie mobilă
Tr. III-IV
DRTS, DAC
Raport de implementare
2.2.12. Monitorizarea utilizării resurselor de numerotare
Trimestrial
DRTS
Raport trimestrial
2.3. Administrarea frecvenţelor şi canalelor radio
2.3.1. Elaborarea şi aprobarea Condiţiilor de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de telefonie celulară mobilă în banda de frecvenţă 900 MHz şi 1800 MHz
Tr. III
DRTS
Hotărîre aprobată
2.3.2. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării tehnologiei de acces în banda de frecvenţe 2500-2690MHz (condiţii de licenţă, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor / canalelor radio, cît
şi organizarea şi asigurarea desfăşurării concursului de eliberare a acestor licenţe tehnologiei de acces în banda de frecvenţe 2500-2690 MHz).
În termen de pînă la 6 luni după aprobarea documentelor emise, în acest sens, de către Guvern
DRTS
Hotărîre aprobată
2.3.3. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării tehnologiei de acces în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz (condiţii de licenţa, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţei, organizarea şi asigurarea desfăşurării concursului de eliberare a acestor licenţe)
În termen de pînă la 6 luni după aprobarea documentelor emise, în acest sens, de către Guvern
DRTS
Hotărîre aprobată
2.3.4. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării televiziunii digitale terestre (condiţii de licenţă, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor, organizarea şi asigurarea desfăşurării concursului de eliberare a acestor licenţe).
În conformitate cu documentele de politică şi Planul de acţiuni emise în acest sens
DRTS
Hotărîre aprobată
2.3.5. Realizarea acţiunilor ce ţin de eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor limitate (frecvenţe / canale radio, numere, cod de semnalizare, permise tehnice)
Permanent
DRTS
Decizii aprobate
2.4. Alte reglementări
2.4.1. Modificarea şi completarea Hotărârii CA nr.12 din 31.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare
Tr. IV
DREA, DRTS
Hotărîre aprobată
2.4.2. Publicarea versiunilor finale ale modelelor LRIC de calculare a costurilor serviciilor de terminare a apelurilor în reţele fixe şi mobile
Tr. I
DREA
Modele publicate
2.4.3. Amendarea obligaţiilor preventive impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţa terminării apelurilor în reţele fixe şi mobile – reglementarea tarifelor maximale
Tr. III
DREA
Hotărîre aprobată
2.4.4. Revizuirea Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă şi a Regulamentului prestări servicii telefonie mobilă, şi, după caz, substituirea acestora cu condiţii speciale de autorizare pentru furnizarea serviciilor publice de telefonie fixă, telefonie mobilă, acces la Internet şi de retransmisie a programelor audiovizuale.
Tr. III
DRTS, SJ
Hotărîre aprobată
2.4.5. Modificarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea CA Nr.08 din 25.02.2010
Tr. III
DRTS
Hotărîre aprobată
2.4.6. Modificarea Hotărîrii CA Nr. 33 din 17 noiembrie 2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.
Tr. IV
DREA
Hotărîre aprobată
III.
Promovarea intereselor utilizatorilor finali
3.1. Serviciul Universal
3.1. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor speciale în vederea implementării şi furnizării Serviciului Universal (condiţii de licenţă, condiţii de autorizare specială, după caz, documente de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor).
În termen de 6 luni după aprobarea documentelor de politică și Planului de acţiuni emise în acest sens
DRTS, DREA, SJ
Hotărîre aprobată
3.2. Indicatorii de calitate
3.2.1. Amendarea Anexei nr.2 a HCA nr.278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Tr. III
DRTS
Hotărîre aprobată
3.2.2. Stabilirea indicatorilor de calitate la furnizarea serviciilor de programe audiovizuale
Tr.   III-IV
 
DRTS
Hotărîre aprobată
3.2.3. Actualizarea Planului anual de implementare a Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorului pentru perioada 2008-2012 conform hotărîrii Guvernului nr. 5 din 14.01.2008
Tr. I
SJ, DAC
Plan modificat
3.2.4. Elaborarea şi prezentarea Raportului anual privind executarea prevederilor Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorului pentru perioada 2008-2012
01.02.2012
SJ, DAC
Raport prezentat
3.2.5. Examinarea petiţiilor şi soluţionarea, în limita competenţelor ANRCETI, a problemelor abordate de petiţionari.
 
Permanent
DAC, SJ, DRTS, DREA
Raport trimestrial
3.2.6. Publicarea pe „Pagina utilizatorului” de pe pagina web ANRCETI a adreselor electronice ale furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, unde sunt publicaţi parametrii de calitate
Tr. IV
DRTS, Serviciul IT
Modificarea paginii WEB
IV.
Realizarea autorizării generale şi licenţierii în sectorul comunicaţiilor electronice
Autorizarea şi licenţierea
4.1. Autorizarea şi licenţierea activităţilor ce ţin de furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei.
Tr. I-IV
DAC, DRTS
 
Autorizări efectuate şi hotărâri aprobate. Publicarea rapoartelor trimestriale
4.2. Ţinerea Registrului public al furnizorilor, registrelor licenţelor TI, dosarelor furnizorilor şi titularilor de licenţă, precum şi a Deciziilor Consiliului de Administraţie pe domeniul autorizării generale şi licenţierii
Tr. I-IV
DAC
Registru actualizat
4.3. Ţinerea şi completarea registrelor resurselor limitate şi permiselor tehnice eliberate
Permanent
DRTS
Registru actualizat
V.
Monitorizarea şi controlul implementării reglementărilor
 Monitorizarea activităţii furnizorilor
5.1. Colectarea, verificarea, agregarea şi analiza datelor statistice prezentate de furnizorii autorizaţi. Elaborarea rapoartelor statistice trimestrial şi anual
Tr. I-IV
DREA
Rapoarte trimestriale
5.2. Monitorizarea activităţii furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice prin prisma prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice
Tr. I-IV
DAC
Raport trimestrial
5.3. Controale axate pe verificarea respectării cerinţelor stabilite în actele normative în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice, a condiţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare şi a condiţiilor de autorizare generală
Tr. I-IV
DAC
Raport trimestrial
5.4. Monitorizarea executării obligaţiilor speciale preventive prin prisma Acordurilor de interconectare şi de acces.
Tr. I- IV
DREA
Raport trimestrial
VI.
Asigurarea transparenţei în procesul decizional
Comunicări şi rapoarte
6.1. Elaborarea şi publicarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul ANRCETI
Tr. I
Coordonatorul procesului de consultare publică (A. Ganaciuc)
Raport publicat
6.2. Informarea societăţii despre activităţile de interes public, iniţiativele şi actele de reglementare ale ANRCETI cu impact major asupra pieţei
Tr. I-IV
Consilier, în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Materiale publicate
6.3. Redactarea şi publicarea pe pagina web a materialelor informative despre etapele de consultare şi aprobare a proiectelor de hotărâri ale CA al ANRCETI
Tr. I-IV
Consilier, în comun cu autorii proiectelor
Materiale publicate
6.4. Elaborarea Raportului anual privind activitatea ANRCETI şi evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2011
Tr. I-II
Consilier, în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Raport publicat.
6.5. Desfăşurarea conferinţelor de presă cu temele:
a)      bilanţul activităţii ANRCETI în anul 2011;
b)      evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2011;
c)      implementarea portabilităţii numerelor.
Tr. I-II-IV
Consilier, în comun cu membrii CA al ANRCETI
Evenimente organizate
VII.
Îmbunătăţirea dialogului cu industria, autorităţile publice si organismele internationale
 
 
7.1. Organizarea conferinţei internaţionale la Chişinău
Tr. II-III
SRIIE
DREA
Eveniment organizat
 
7.2. Organizarea întrevederilor cu industria pe probleme de reglementare
La necesitate
 
DRTS, DREA
Evenimente organizate
7.3. Organizarea meselor rotunde cu tematici de asigurare a implementării reglementărilor în vigoare.
Tr. I-IV
 
DAC
Evenimente organizate
7.4. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat bi/multilaterale cu autorităţi similare din Europa şi din lume şi participarea in cadrul proiectelor şi programelor de cooperare europeana.
Tr. I-IV
 
 
SRIIE
Evenimente organizate
7.5. Semnarea Memorandumului de colaborare cu RRT, Lituania
Tr. III
CA,
SRIIE
Memorandum semnat
7.6. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi activităţilor în cadrul organizaţiilor europene şi mondiale de specialitate, cum ar fi UIT, CEPT, BEREC, CRC etc., inclusiv prin participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, grupuri de lucru etc.
Tr. I-IV
SRIIE
Evenimente organizate
7.7. Participarea la crearea şi activitatea în cadrul unei asociaţii ale autorităţilor Naţionale de Reglementare din ţările membre ale Parteneriatului Estic (la propunerea Comisiei Europene) în colaborare cu BEREC.
Tr. I-IV
SRIIE
Eveniment organizat
7.8. Identificarea şi obţinerea asistenţe tehnice pentru probleme de reglementare identificate (TAIEX).
Tr. I-IV
SRIIE
 
Eveniment organizat
7.9. Identificarea partenerilor de cooperare în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică. Implementarea unui nou Proiect de asistenţă tehnică finanţat de BERD (extinderea proiectului din 2010-2011)
Tr. I-IV
SRIIE, DREA
Eveniment organizat
7.10. Participarea la Comitetele/subcomitetele de cooperare RM-UE
Semestrial
SRIIE
 
Eveniment organizat
VIII.
Consolidarea capacităţii administrative a ANRCETI
8.1. Asigurarea suportului administrativ şi organizatoric
8.1.1. Asigurarea suportului organizatorico-documentar, control intern şi gestiune resurse umane
Permanent
SSRU
Activitate asigurată
8.1.2. Îndeplinirea prevederilor actelor normative ale Guvernului.
 - a) în baza HG 208 din 31.03.95
 
 - b) în baza HG 689 din 13.11.09
 
 - c) în baza Indicaţiei Guvernului 08-03/49 din 26.10.07, în baza HG 1013 din 12.09.07
a) Către 20.01.2012,
către 20.07.2012
b) Către 20.01.2012
c) Trimestrial, pînă la data de 10 a primei luni din următorul trimestru
SSRU
Rapoarte prezentate
 
8.1.3. Organizarea desfăşurării şedinţelor de totalizare a rezultatelor activităţii subdiviziunilor
Trimestrial, către 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune
Şefii subdiviziunilor ANRCETI
Eveniment organizat
8.1.4. Elaborarea şi consultarea Planului de activitate al ANRCETI pentru anul 2013
Tr. IV
SSRU, în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Hotărîre aprobată.
8.2. Asigurarea procesului bugetar
8.2.1. Executarea Auditului privind realizarea Bugetului şi Raportului financiar al ANRCETI pentru anul 2011 şi prezentarea Raportului financiar şi de audit la Aparatul Guvernului Republicii Moldova
Tr. I
CONT,
DREA
Raport de audit
8.2.2. Elaborarea bugetului ANRCETI pentru anul 2013
Tr. IV
CONT
Hotărîre aprobată
8.3. Asigurarea asistenţei juridice
8.3.1. Examinarea cererilor prealabile şi participarea, după caz, la examinarea cauzelor în instanţele judecătoreşti.
Tr. I-IV
SJ
Asigurarea asistenţei:
- elaborarea referinţelor depuse în instanţele de judecată şi, după caz, în baza împuternicirii (procurii), participarea
Raport trimestrial.
8.3.2. Organizarea şi participarea la desfăşurarea procedurii de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi cele dintre furnizori şi utilizatori.
Tr. I-IV
SJ în comun cu alte subdiviziuni ale ANRCETI
Proiectul deciziei privind soluţionarea litigiului
 
 
8.3.3. Asigurarea consultanţei şi reprezentarea ANRCETI, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia în raporturile ei cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, naţională sau străină.
Tr. I-IV
SJ
În baza împuternicirii (procurii) reprezentarea ANRCETI
 
 
8.3.4.Sprijinirea Consiliului de Administraţie şi subdiviziunilor ANRCETI la pregătirea actelor de reglementare precum şi a actelor interne în vederea asigurării legalităţii şi a calităţii redactării acestor acte şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.
 
Tr. I-IV
SJ
Întocmirea poziţiilor (avizelor) asupra actelor
 
8.3.5. Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice ANRCETI.
 
Tr. I-IV
SJ
Întocmirea poziţiilor (avizelor) oficiale ale ANRCETI asupra actelor juridice a căror avizare se solicită de către autorităţile publice
8.4. Modernizarea infrastructurii de comunicaţii electronice şi a sistemelor informaţionale ale ANRCETI
8.4.1. Organizarea şi asigurarea suportului tehnic în vederea dezvoltării S.I. „Registrul Furnizorilor”din cadrul SIIA
Tr. I - IV
STI,
DAC
Registru modificat
8.4.2. Structurarea şi optimizarea afişării pe pagina web a Hotărîrilor Consiliului de Administraţie
Tr. II
STI,
Consilier
Pagină WEB modificată
8.4.3. Digitalizarea reţelei de telefonie
Tr. II
STI
Reţea modificată
8.4.4. Elaborarea Caietului de sarcini pentru contururile funcţionale „Resurse de numerotare”, „Licenţe” şi „Evidenţa economică”.
Tr. III
STI,
DAC,
DREA,
SJ
Acte elaborate
8.4.5. Elaborarea şi implementarea contururilor funcţionale „Resurse de numerotare”, „Licenţe” şi „Evidenţa economică” din cadrul SIIA.
Tr. III-IV
STI,
DRTS,
DAC,
DREA
Module funcţionale

* Notă: Modificat prin H.C.A. nr. 33 din 26.06.2012.

Changed: 7/08/2012