Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception:
of. 503
tel.:  +373 22 251 317
fax: +373 22 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

24 February, 2024

Regulations

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 905 din 28 iulie 2008

Monitorul Oficial nr.143-144/917 din 05.08.2008

***

În temeiul prevederilor art.8 alin.(7) al Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, conform anexei nr.1.
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU
Zinaida GRECEANÎI
Contrasemnează:
 
Prim-viceprim-ministru,
ministrul economiei şi comerţului

Igor Dodon
Ministrul dezvoltării informaţionale Pavel Buceaţchi

Chişinău, 28 iulie 2008.
Nr.905.
 

sus
                                                                                                                                                                                  Anexa nr.1
la Hotarîrea Guvernului
nr.905 din 28 iulie 2008

REGULAMENTUL
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare - Regulamentul) este elaborat în vederea executării Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007.
2. Prezentul Regulament stabileşte statutul organizatorico-juridic, obiectivele, atribuţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare - Agenţia).
3. Agenţia este autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoană juridică cu buget autonom, fiind independentă de furnizorii de reţele şi/sau servicii, de producătorii de echipamente de comunicaţii electronice, precum şi de Guvern (cu excepţia cazurilor prevăzute în art.8 alin.(7), art.9 alin.(1) lit.d) şi art.11 alin.(3) ale Legii comunicaţiilor electronice.
4. În domeniile sale de activitate Agenţia colaborează cu organele centrale ale administraţiei publice şi alte autorităţi.
5. Agenţia dispune de ştampilă cu Stemă de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de bilanţ propriu, de conturi bancare, de mijloace financiare şi materiale.
6. În activitatea sa Agenţia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea comunicaţiilor electronice, alte acte legislative şi normative în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
7. Agenţia este succesorul de drept al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică.

II. OBIECTIVELE AGENŢIEI
8. În activitatea sa Agenţia are următoarele obiective:
a) asigurarea respectării legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
b) asigurarea implementării politicii privind edificarea societăţii informaţionale şi a Strategiei Naţionale "Moldova Electronică";
c) asigurarea şi monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice;
d) contribuirea la dezvoltarea pieţei interne a comunicaţiilor electronice prin înlăturarea barierelor în calea furnizării serviciilor, reţelelor şi a infrastructurii asociate, respectarea principiului nediscriminării în tratarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii;
e) promovarea creării condiţiilor echitabile şi corecte de activitate pe piaţă a furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
f) promovarea concurenţei în furnizarea reţelelor, a infrastructurii asociate şi a serviciilor de comunicaţii electronice prin încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei, asigurarea neutralităţii reglementărilor sale din punct de vedere al tehnologiei aplicate;
g) asigurarea furnizării serviciului universal, interconectării şi interoperabilităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
h) protecţia intereselor utilizatorului final.

III. ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
9. În vederea realizării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice, Agenţia are următoarele atribuţii de bază:
a) elaborarea, în limitele competenţelor sale, a documentelor de reglementare, în condiţiile legii şi conform strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice;
b) reglementarea şi implementarea regimului de autorizare generală şi îndeplinirea funcţiilor corespunzătoare acestui regim stabilite prin lege;
c) reglementarea tarifelor şi preţurilor aplicate în cadrul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legii;
d) aprobarea, cu consultarea Guvernului, a tarifelor pentru serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali - persoane fizice de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa de telefonie fixă relevantă;
e) elaborarea, cu consultarea prealabilă a autorităţii pentru protecţia concurenţei, a metodologiei de stabilire a preţurilor sau tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă, furnizate utilizatorilor finali de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa relevantă, şi publicarea acesteia;
f) monitorizarea aplicării legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi întreprinderea acţiunilor pentru prevenirea şi înlăturarea nerespectării acesteia;
g) stabilirea principiilor şi regulilor de interconectare a reţelelor şi de acces la reţele şi/sau servicii;
h) elaborarea şi gestionarea Planului naţional de numerotare, reglementarea, gestionarea şi atribuirea contra plată şi în baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale a resurselor de numerotare;
i) reglementarea gestionării domeniului de nivel superior .md în conformitate cu normele şi prevederile Corporaţiei Internetului pentru desemnarea denumirilor şi adreselor (I.C.A.A.N.);
j) asigurarea condiţiilor egale de acces la reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată pentru toţi utilizatorii, precum şi garantarea accesului liber la transmiterea informaţiilor prin reţelele de comunicaţii electronice publice, indiferent de tipul lor de proprietate;
k) identificarea pieţelor relevante şi elaborarea reglementărilor pentru efectuarea analizelor de piaţă;
l) efectuarea analizelor de piaţă în situaţiile în care acestea sînt obligatorii, potrivit legii;
m) desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă;
n) stabilirea pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă a unor cerinţe obligatorii ce ţin de asigurarea interconectării reţelelor publice şi accesului la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice sau de protecţia utilizatorilor;
o) elaborarea reglementărilor vizînd serviciul universal, crearea şi gestionarea fondului serviciului universal;
p) controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal;
q) asignarea canalelor sau frecvenţelor radio pentru utilizare neguvernamentală, în special pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice;
r) stabilirea procedurilor privind cesionarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio pentru comunicaţiile electronice între furnizorii de reţele şi/sau servicii;
s) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării concurenţei loiale şi a protecţiei utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;
t) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali;
u) monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei; controlul respectării condiţiilor autorizării generale sau licenţei, prevederilor legilor, altor acte normative şi ale reglementărilor privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia controlului menţionat în art.7 alin.(3) lit.i) din Legea comunicaţiilor electronice;
v) aplicarea sancţiunilor, inclusiv a amenzilor, în limitele competenţelor sale, în condiţiile legii;
w) adoptarea deciziilor în chestiuni ce ţin de competenţa sa;
x) efectuarea sondajelor;
y) elaborarea şi aprobarea reglementărilor interne;
z) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
10. În vederea îndeplinirii prevederilor Legii comunicaţiilor electronice, Agenţia colaborează cu autoritatea pentru protecţia concurenţei, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării atît a prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, cît şi a prevederilor legislaţiei privind comunicaţiile electronice, conlucrează cu organul central de specialitate, cu alte autorităţi publice, cu Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR). Colaborarea dintre Agenţie, autoritatea pentru protecţia concurenţei, precum şi Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio se efectuează conform delimitării de funcţii şi atribuţii date prin lege.
11. Agenţia, în limitele competenţelor sale, are dreptul:
a) să elaboreze şi să aprobe reglementări, în condiţiile legii şi conform strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronic;
b) să exercite controlul asupra activităţii participanţilor la piaţa serviciilor de comunicaţii electronice şi asupra modului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor;
c) să elibereze, să suspende ori să revoce parţial sau total licenţele, să elaboreze şi să modifice condiţiile de licenţă, conform legii, şi să efectueze controlul respectării acestora; să acorde, să suspende ori să revoce parţial sau total drepturile de furnizare a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice; să elaboreze şi să modifice condiţiile autorizării generale, conform legii, şi să efectueze controlul respectării acestora;
d) să aibă acces la documentele ce ţin de activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, practicate conform autorizării generale sau licenţei, inclusiv la informaţia ce prezintă secret comercial, asigurînd confidenţialitatea acestora, în condiţiile legii; să solicite şi să obţină de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare, inclusiv date statistice, copii, extrase din documente, asigurînd, după caz, confidenţialitatea lor;
e) să identifice pieţele relevante şi să efectueze analize de piaţă;
f) să adopte decizii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante;
g) să ceară furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice executarea deciziilor sale;
h) să aplice sancţiuni în condiţiile legii;
i) să sesizeze instanţele de judecată în vederea soluţionării litigiilor;
j) să efectueze controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al respectării condiţiilor autorizării generale, licenţei, prevederilor actelor normative privind activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia controlului prevăzut în art.7 alin.(3) lit.i) din Legea comunicaţiilor electronice;
k) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
12. Agenţia participă la lucrările organismelor internaţionale de specialitate şi de reglementare, colaborează şi se reprezintă în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, conlucrează cu autorităţi similare din alte state, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţie de specialitate.

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
13. Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie, constituit din preşedintele Consiliului, care este şi directorul Agenţiei, şi doi membri ai consiliului - directorii adjuncţi ai Agenţiei.
14. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de administraţie emite decizii şi hotărîri. Deciziile şi hotărîrile Consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea de voturi. Fiecare membru al Consiliului de administraţie deţine un vot.
15. Consiliul de administraţie, în exercitarea atribuţiilor sale, aprobă:
a) structura organizatorică, statele de funcţii şi bugetul Agenţiei;
b) deciziile de reglementare şi regulamentele din domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologia informaţiei emise de Agenţie;
c) planul anual de activitate al Agenţiei;
d) rapoartele de activitate şi financiare ale Agenţiei;
e) cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare anuală.
16. Directorul şi directorii adjuncţi sînt desemnaţi de către Guvern pentru un termen de 4 ani.
17. În cazul apariţiei, din diferite motive, a unui loc vacant de director sau de director adjunct, Guvernul, în termen de o lună, desemnează un nou director sau director adjunct. Nici unul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate deţine funcţia mai mult de 8 ani.
18. Directorul, directorii adjuncţi şi angajaţii Agenţiei trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare, să posede calificare profesională superioară şi experienţă de muncă în domeniul comunicaţiilor electronice.
Directorul şi directorii adjuncţi pot fi eliberaţi din funcţie de către Guvern în cazurile prevăzute în art.11 al Legii comunicaţiilor electronice.
19. Directorul Agenţiei exercită următoarele atribuţii:
a) organizează activitatea Agenţiei, a Consiliului de administraţie şi a subdiviziunilor din cadrul Agenţiei şi este responsabil pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor ce revin Agenţiei;
b) emite ordine şi semnează hotărîri şi decizii privind activitatea Agenţiei;
c) angajează personalul cu respectarea prevederilor art.11 alin.(7) al Legii comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu legislaţia muncii şi contractul colectiv de muncă;
d) semnează, în numele Agenţiei, licenţele şi autorizaţiile eliberate de Agenţie şi contractele încheiate;
e) negociază şi semnează pentru şi în numele Agenţiei contractul colectiv de muncă;
f) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, organizaţiile şi instituţiile publice, precum şi cu diverse organizaţii, inclusiv de peste hotare;
g) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi şi ale şefilor subdiviziunilor din cadrul Agenţiei;
h) aprobă utilizarea mijloacelor de pe contul Agenţiei şi obţinerea creditelor bancare;
i) coordonează procesul de elaborare şi de implementare a reglementărilor din domeniile de competenţă ale Agenţiei;
j) aprobă Regulamentul intern al Agenţiei;
k) aprobă detaşări şi deplasări în scop de serviciu în ţară şi în străinătate ale personalului Agenţiei;
l) alte obligaţii prevăzute de legislaţie.
20. În caz de lipsă a directorului Agenţiei din diferite motive, atribuţiile sale sînt exercitate integral de unul dintre directorii adjuncţi, după cum urmează:
a) dacă este în funcţie numai un director adjunct, acesta exercită funcţiile directorului Agenţiei;
b) dacă în funcţie sînt doi directori adjuncţi, atunci funcţiile directorului Agenţiei le exercită directorul adjunct numit prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei.

V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A AGENŢIEI
21. Agenţia îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor autogestiunii şi autofinanţării.
22. Anual, pînă în data de 1 martie, Agenţia prezintă Guvernului un raport financiar, care se publică în presa centrală.
23. Remunerarea muncii personalului Agenţiei se efectuează în conformitate cu Codul muncii, Legea salarizării, contractul colectiv de muncă şi Regulamentul cu privire la retribuirea muncii personalului Agenţiei, aprobat de Consiliul de administraţie al Agenţiei.
24. Agenţia ţine evidenţa contabilă şi statistică potrivit Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi Legii cu privire la statistica oficială nr.412-XV din 9 decembrie 2004.

sus
                                                                                                                                                                                  Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.905 din 28 iulie 2008

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr.843 din 17 august 2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.944).
2. Hotărîrea Guvernului nr.67 din 27 ianuarie 2003 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.76).
3. Punctul 14 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.30 din 10 ianuarie 2006 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.13-15, art.85).

 

Changed: 30/12/2008