Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Plans for 2017

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărîrea Consiliului
 de Administraţie ANRCETI
nr. 36 din 29.12.2016
 
 
PLAN DE ACTIVITATE*
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2017
 
Nr. d/o
Obiectiv
Program
Acţiune
Termenul
de realizare
 Responsabil
Rezultate scontate
1
2
3
4
5
6
7
I.
Promovarea concurenţei în domeniile reglementate de ANRCETI
1.1. Analiza pieţelor relevante
 
1.1.1. Identificarea și analiza pieței accesului utilizatorilor finali, persoanelor fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie (Piața 1)
Tr. IV
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.1.2. Identificarea șianaliza pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3)
Tr. I
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.1.3. Identificarea șianaliza pieţei cu ridicata la infrastructura de reţea la un post fix (Piața 4)
Tr. IV
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.1.4. Identificarea șianaliza pieței cu ridicata la comunicaţii în bandă largă (Piața 5)
Tr. IV
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.1.5. Identificarea șianaliza piețeicu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (Piața 6)
Tr. IV
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.1.6. Identificarea șianaliza pieţei a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată
(Piața 8)
Tr. III
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.2. Administrarea şi gestionarea resurselor de numerotare
1.2.1. Reexaminarea, după caz, elaborarea modificărilor și completărilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr.80 din 17 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice
Tr. I
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.2.2. Reexaminarea, după caz, elaborarea modificărilor și completărilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr.79 din 17 aprilie 2009 cu privire la reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice
Tr. I
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.2.3. Reexaminarea și, după caz, elaborarea modificărilor și completărilor la Planul Național de Numerotare
Tr. III
DDR
Propuneri de modificare a PNN
1.2.4. Reexaminarea și, după caz, elaborarea modificărilor și completărilor la Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21 decembrie 2010
Tr. I
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.2.5. Monitorizarea implementării şi executării cerinţelor actelor de reglementare privind utilizarea resurselor de numerotare de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
Permanent
DER
Raport anual
Propuneri după caz
1.2.6. Conlucrarea cu administratorul Bazei de date centralizate pentru actualizarea BDC privind resursele de numerotare, atribuite sau retrase
Permanent
SAL
Informație prezentată permanent și lunară
1.3. Administrarea frecvenţelor şi canalelor radio
1.3.1. Elaborarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.3.2. Elaborarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor /multiplexelor cu acoperire regională/zonală și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.3.3. Elaborarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor serviciilor publice de comunicații electroniceîn sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.3.4. Elaborarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe [470-694 MHz] în scopul furnizării reţelei/multiplexul C cu acoperire națională şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.3.5. Elaborarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelei/multiplexul C cu acoperire națională și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune
Conform termenelor stabilite în actele normative relevante în vigoare
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.3.6. Monitorizarea executării cerinţelor actelor de reglementare privind utilizarea frecvențelor radio de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
Permanent
DER, DMC
Propuneri după caz
1.4. Alte reglementări
1.4.1. Stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuiesc luate de către furnizori pentru asigurarea securității şi integrităţii rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora
6 luni din data publicării Legii de modificare și completare a Legii nr.241/2007
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.4.2. Elaborarea proiectului unei noi formulări a Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către ANRCETI
Tr. IV
DMC
Hotărârea Consiliului de Administrație
1.4.3. Stabilirea modalității de aplicare şi formatul informaţiilor necesare pentru elaborarea inventarului digital detaliat al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora
Tr. IV
DER
Hotărârea Consiliului de Administrație
II.
Promovarea intereselor utilizatorilor finali
2.1. Indicatorii de calitate
2.1.1. Elaborarea modificărilor și completărilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr.278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice
Tr. IV
DDR
Hotărârea Consiliului de Administrație
2.1.2. Monitorizarea şi analiza executării de către furnizori a Hotărîrii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17.11.2009 cu privire la parametrii de calitate
Tr. I-IV
DER
Raport 
trimestrial
2.2. Protecţia utilizatorilor finali
2.2.1. Examinarea și soluționarea petițiilor, în limitele competențelor ANRCETI
Permanent
DMC, după caz, în comun cu alte subdiviziuni ale ANRCETI
Petiții soluționate
2.2.2. Informarea utilizatorilor finali prin oferirea, la solicitare, a informațiilor scrise relevante, inclusiv, după caz, prin intermediul paginii Web a ANRCETI și liniei telefonice instituționale, despre drepturile şi obligaţiile acestora la utilizarea serviciilor publice din domeniile reglementate de ANRCETI
Permanent
DMC
în comun cu SICMM
Grad înalt de informare a utilizatorilor finali
2.2.3. Participarea la audiențele cu utilizatorii finali la conducerea ANRCETI.
Permanent
DMC
Numărul de participări
2.2.4. Consultarea utilizatorilor finali la sediul ANRCETI
Permanent
DMC
Numărul de consultări
2.2.5. Avizarea proiectelor documentelor elaborate de către subdiviziunile ANRCETI, dar şi prezentate de alte instituţii, în domeniul protecției utilizatorilor finali
Permanent
DMC
Numărul de avizări
2.2.6. Soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali
Conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DJ, subdiviziuni implicate
Opinii sau scrisoare de refuz
2.2.7. Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor impuse furnizorului serviciului poștal universal, inclusiv, a tarifelor aplicate
Permanent
DDR
Raport semestrial
III.
 
 
Asigurarea drepturilor legale de activitate în domeniile reglementate de ANRCETI
 
3.1. Autorizarea
generală
3.1.1. Aplicarea regimului de autorizare generală în baza notificărilor în domeniul comunicațiilor electronice
Permanent
SAL
Declarații informative tip eliberate   Raport trimestrial
3.1.2. Aplicarea regimului de autorizare generală în baza notificărilor în domeniul comunicațiilor poștale
Permanent
SAL
Certificate tip eliberate          Raport trimestrial
3.2. Licenţierea
3.2.1. Licențierea activităților din domeniul tehnologiei informației la cerere/declarație
Permanent
SAL
Decizii ale Consiliului de Administrație Licențe eliberate/ reperfectate/ retrase      Raport trimestrial
3.2.2. Licențierea utilizării resurselor de spectru radio (frecvențe/canale radio) și resurselor de numerotare la cerere/declarație
Permanent
SAL
Decizii ale Consiliului de Administrație Licențe eliberate/ reperfectate/ retrase      Raport trimestrial
3.3. Autorizarea altor resurse
3.3.1. Eliberarea/ reperfectarea/ retragerea permiselor tehnice de utilizare a stațiilor de radio la cerere/declarație
Permanent
SAL
Permise tehnice eliberate/ reperfectate/ retrase      Raport trimestrial
3.3.2. Atribuirea resurselor tehnice CPS, RN
Permanent
SAL
Decizii de atribuire
IV.
Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare din domeniile reglementate de ANRCETI
 
4.1.Monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniile reglementate de ANRCETI
4.1.1. Monitorizarea aplicării actelor normative relevante domeniilor reglementate de ANRCETI
Permanent
DMC
 în comun cu DER
Contracararea și reducerea cazurilor de neconformare cu cerințele legislației în vigoare din domeniile reglementate de ANRCETI
4.2. Controlul respectării condiţiilor autorizării generale, licenţei, prevederilor legilor şi altor acte normative  în vigoare
4.2.1. Efectuarea controalelor asupra participanților la piața serviciilor din domeniile reglementate de ANRCETI
Conform Dispozițiilor de control
DMC
Grad înalt de respectare a prevederilor legislației în vigoare
4.2.2. Constatarea contravențiilor din domeniile reglementate de ANRCETI
În cadrul controalelor, proceselor contravenționale
DMC
Procese-verbale
4.2.3. Participarea la examinarea cauzelor contravenționale
Conform legislației în vigoare
DMC
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
4.3. Monitorizarea calităţii serviciilor din domeniile reglementate de ANRCETI
4.3.1. Monitorizarea respectării de către furnizori a cerințelor privind calitatea serviciilor publice din domeniile reglementate de ANRCETI prevăzute în contracte prestări servicii
Permanent
DMC
Asigurarea calității serviciilor
4.4. Monitorizarea implementării reglementărilor ex-ante din domeniile reglementate de ANRCETI
 
4.4.1.Analiza evoluţiei pieţei de comunicaţii electronice pe sectoarele: (Telefonie fixă - voce; Telefonie mobilă - voce; Internet la puncte fixe; Internet - mobil; Audiovizual)
Tr. I - IV
DER
Raport statistic trimestrial, anual
4.4.2. Analiza evoluţiei pieţei de servicii poştale
Tr. I
DER
Raport statistic anual, după caz
4.4.3. Monitorizarea asigurării executării obligaţiilor speciale preventive de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante, inclusiv prin prisma Acordurilor de Interconectare şi de Acces
Permanent
DER
Propuneri după caz
4.4.4. Monitorizarea asigurării implementării şi executării prevederilor Legii infrastructurii
nr. 28/2016
Permanent
DER, DMC
Propuneri după caz
4.4.5. Monitorizarea executării actelor de reglementare privind portabilitatea numerelor
Permanent
DER
Propuneri după caz
V.
Asigurarea transparenţei activităţilor ANRCETI
 
5.1.Transparenţa procesului decizional
5.1.1. Mediatizarea procesului de consultare publică și de aprobare a proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI 
Permanent
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Materiale publicate pe site-ul ANRCETI și în mass-media
5.1.2. Elaborarea, redactarea și publicarea Raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul ANRCETI în anul 2016
Tr. I
DJ în comun cu SICMM
Raport și comunicat de presă publicate pe site-ul ANRCETI
5.2. Informarea publicului despre domeniile de activitate ale ANRCETI
5.2.1Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă despre inițiativele și activitățile de interes public ale ANRCETI, actele de reglementare cu impact major asupra piețelor de comunicații electronice și servicii poștale
Permanent
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Comunicate publicate pe site-ul ANRCETI și în mass- media
5.2.2. Redactarea şi publicarea rapoartelor privind activitatea ANRCETI şi evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2016 (în trei limbi)
Tr. I - II
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Rapoarte publicate pe site-ul ANRCETI
5.2.3. Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă privind evoluţia situației în sectoarele reglementate de ANRCETI,  măsurarea parametrilor de calitate a serviciilor, bilanțul autorizării generale și eliberării licențelor, rezultatele monitorizării și controalelor efectuate de ANRCETI
După fiecare trimestru al anului 
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Comunicate publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media
5.3. Comunicarea cu publicul şi mass-media
5.3.1. Desfășurarea conferințelor/briefing-urilor de presă axate pe evenimentele principalele organizate de ANRCETI în anul 2017
După caz
SICMM în comun cu Consiliul de Administraţie şi şefii de subdiviziuni ale ANRCETI
Comunicate publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media
5.3.2. Actualizarea și completarea conținutului paginii web oficiale a ANRCETI
Permanent
SICMM în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Actualizarea și dezvoltarea site-ului ANRCETI
5.3.3. Actualizarea bazei de date a mediilor de informare în masă și monitorizarea reflectării de către acestea a activităţilor de interes public ale ANRCETI
Permanent
SICMM
Bază de date actualizată și rapoarte de monitorizare prezentate conducerii ANRCETI
VI.
Îmbunătăţirea dialogului cu furnizorii, autorităţile publice, alte entități și organismele internaţionale
 
 
6.1. Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea
realizării integrale şi în termenii stabiliţi a acţiunilor
incluse în actele legislative/ normative, documentele de politici  (strategii, programe, foi de parcurs, planuri de acțiuni) şi prezentarea rapoartelor privind procesul de implementare a acestora (obligaţiile ce revin ANRCETI) către autoritățile responsabile de coordonare și monitorizare în termenii prevăzuți de documentele vizate
Tr. I - IV
DJ
în comun cu
DDR, DMC,
DER, SRIIE,
SAL
 
Rapoarte
trimestriale/
semestriale/
anuale
6.2. Prezentarea datelor statistice cu privire la evoluția pieței de comunicații electronice şi servicii poştale: Biroul Național de Statistică, alte autorități naționale şi internaţionale
Trimestrial, anual
(la cerere)
DER
Rapoarte
6.3. Identificarea posibilităților de solicitare şi obţinere a asistenţei tehnice pentru activitățile curente de reglementare
Tr. I - IV
SRIIE
Asistență tehnică obținută
6.4. Dezvoltarea relaţiilor bilaterale de colaborare şi parteneriat cu ANRurile din alte țări, inclusiv în cadrul activităţilor organizaţiilor europene şi mondiale de specialitate prin participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, grupuri de lucru, etc.
Tr. I - IV
SRIIE
Colaborare externă stabilită
6.5. Participarea activă în structurile Parteneriatului Estic, în special în cadrul Grupului Autorităţilor de Reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PE, inclusiv prin exercitarea funcției de Președinte al acestui Grup.
Tr. I - IV
SRIIE
Participare  asigurată și organizată
6.6. Planificarea, organizarea și desfășurarea seminarelor/ conferinţelor la Chișinău.
Tr. I - IV
SRIIE
Evenimente organizate
VII.
Consolidarea capacităţii administrative a ANRCETI
7.1. Asigurarea asistenţei juridice
7.1.1. Examinarea cererilor prealabile şi participarea, după necesitate, la examinarea dosarelor în instanţele judecătoreşti în procedură contencioasă şi a contenciosului administrativ
 
În dependenţă de derularea litigiului
DJ
Raport semestrial
7.1.2. Soluţionarea litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale ce se finalizează cu emiterea deciziilor obligatorii
 
După caz
DJ, în coordonare cu subdiviziunile ANRCETI, după caz
Aprobarea deciziilor corespunzătoare
7.1.3. Avizarea proiectelor actelor normative/ legislative
 
După caz
DJ, în coordonare cu subdiviziunile ANRCETI, după caz
Întocmirea avizelor oficiale
7.2. Asigurarea procesului bugetar
7.2.1. Asigurarea executării Auditului privind realizarea Bugetului şi Raportului financiar al ANRCETI pentru anul 2016 şi prezentarea Raportului financiar şi de audit la Guvernul Republicii Moldova
Tr. I
CONT
Raport de audit
7.2.2. Monitorizarea prezentării rapoartelor privind venitul provenit din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, achitării plăţilor de reglementare şi monitorizare
Trimestrial
DER
Prezentarea rapoartelor de către furnizori
7.2.3. Elaborarea bugetului ANRCETI pentru anul de gestiune 2018
Tr. IV
CONT
Hotărârea Consiliului de Administraţie
7.3. Asigurarea suportului administrativ şi organizatoric
7.3.1. Asigurarea suportului organizatorico-documentar şi control intern
Permanent
SOCID
Activitate asigurată
7.3.2. Asigurarea managementului resurselor umane
Permanent
SRU
Activitate asigurată
7.3.3. Asigurarea suportului logistic
Permanent
SL
Activitate asigurată
7.4. Modernizarea infrastructurii informaţionale ale ANRCETI
7.4.1. Monitorizarea şi asigurarea suportului necesar pentru funcţionarea Sistemelor Informaţionale
Permanent
STI
Monitorizare și suport realizat
7.4.2. Monitorizarea şi administrarea infrastructurii de reţea și a serviciilor TIC
Permanent
STI
Lucrări realizate
7.4.3. Implementarea mecanismului de punere în aplicare a măsurilor de securitate conform Politicii de securitate a datelor cu caracter personal din cadrul ANRCETI
Permanent
STI
Măsuri de securitate implementate
7.4.4. Elaborarea nomenclatorului datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale din cadrul ANRCETI
Tr. II
STI, DER, SAL, Contabilitatea
Nomenclator elaborat
7.4.5. Elaborarea Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul informațional „Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice”
Tr. III
STI, DJ, SAL
Regulament elaborat
7.4.6. Asigurarea funcționării neîntrerupte a paginii oficiale de internet a ANRCETI
Permanent
STI
Funcționare neîntreruptă

* Notă: Modificat prin: H.C.A. nr. 36 din 29.09.2017.

Changed: 29/09/2017