Contact Information

Address:
bd. Ştefan cel Mare, 134 MD-2012, Chisinau Republic of Moldova

Reception room
of. 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Information and Anti-Corruption
Hotline: 080080080

 

State Institutions from the Republic of Moldova

20 April, 2019

Plans for 2014

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Anexă
la Hotărîrea Consiliului
 de Administraţie al ANRCETI
nr. 64 din 19.12.2013
 
PLAN DE ACTIVITATE*
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
pentru anul 2014
 

Nr. d/o
Obiectiv
Program
Acţiune
Termenul
de realizare
Executorii
Rezultate scontate
1
2
3
4
5
6
7
I.
Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice
1.1. Analiza pieţelor relevante
1.1.1. Modificarea HCA 85/2009 cu privire la definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice
Tr. IV
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.2. Elaborarea modificărilor şi completărilor la Instrucţiunile privind implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune
Tr. I-II
DDR
Hotărîrea Consiliului de Administraţie
1.1.3. Identificarea şi analiza pieţei cu amănuntul de telefonie mobilă şi, după caz, desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă
Tr. IV
DDR
Analiza efectuată şi, în funcţie de concluzii, hotărîre a Consiliului de Administraţie
1.1.4. Analiza privind identificarea pieţei de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie fixă şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 3)
Tr. IV
DDR
Analiza finalizată. Decizia privind identificarea pieţei şi FSP
1.1.5. Analiza privind identificarea pieţei de terminare a apelurilor în reţele individuale de telefonie mobilă şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 7)
Tr. IV
DDR
Analiza finalizată. Decizia privind identificarea pieţei şi FSP
1.1.6. Analiza privind identificarea pieţei de iniţiere a apelurilor la puncte fixe din reţeaua publică de telefonie şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 2)
Tr. II - IV
DDR
Analiza finalizată. Decizia privind identificarea pieţei şi FSP
1.1.7. Analiza privind identificarea pieţei serviciilor de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie fixă şi desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe această piaţă (Piaţa 9)
Tr. II - IV
DDR
Analiza finalizată. Decizia privind identificarea pieţei şi FSP
1.2. Administrarea şi gestionarea resurselor de numerotare
1.2.1. Conlucrarea cu administratorul Bazei de date centralizate pentru actualizarea BDC privind resursele de numerotare
Permanent
DDR
Informaţie prezentată permanent şi lunară
1.2.2. Expunerea la concurs a licenţelor de utilizare a numerelor naţionale de forma 116XXX pentru prestarea serviciilor armonizate cu caracter social
În termenii stabiliţi în documentele de politica
DDR
Hotărârea Consiliului de Administraţie privind desemnarea  câştigătorilor concursului 
1.2.3. Revizuirea HCA nr. 27 din 21.09.2010 privind Procedura de administrare a codurilor punctelor de semnalizare
Tr. I-II   
DDR
Hotărârea Consiliului de Administraţie
1.2.4. Elaborarea şi înaintarea propunerilor de modificare a Planului Naţional de Numerotare
Permanent
DDR, DER
Propuneri înaintate MTIC
1.2.5. Monitorizarea implementării şi executării cerinţelor actelor de reglementare privind utilizarea resurselor de numerotare de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
Permanent
DER
Raport trimestrial
1.3. Administrarea frecvenţelor şi canalelor radio
1.3.2. Elaborarea şi înaintarea spre aprobare a pachetului de documente (caietului / caietelor de sarcini, condiţiilor speciale tip de licenţe, anunţului publicitar) pentru organizarea concursului de eliberare a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe 800MHz, 900 MHz şi 1800MHz
Tr. I
DDR
Hotărârea Consiliului de Administraţie
1.3.3. Expunerea la concurs a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe 3400-3600 MHz şi celor din banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
Tr. IV
DDR
HCA privind desemnarea câştigătorilor concursului 
1.3.4. Declararea neutralităţii tehnologice în benzile de frecvenţe radio 800 MHz, 900 MHz,1800 MHz, 2100 MHz
 
Tr. IV
DDR
Hotărârea Consiliului de Administraţie
1.3.5. Expunerea repetată la concurs a resurselor de spectru radio care nu au fost solicitate pe parcursul etapelor precedente şi organizarea concursului, reieşind din cererea de piaţă
La cerere
DDR
Lansarea Anunţului publicitar, desemnarea cîştigătorului concursului
1.3.6. Elaborarea şi înaintarea spre aprobare a Ghidului privind asigurarea serviciilor mobile provizorii pentru deservirea manifestărilor şi evenimentelor publice
Tr. IV
DDR
Hotărârea Consiliului de Administraţie
1.4. Alte reglementări
1.4.1. Înaintarea propunerilor de modificare a Legii comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007  în vederea armonizării la Directivele UE nr. 136 şi 140, inclusiv pachetul de documente  relevant
Tr. IV
DJ, DDR, DER, DMC
Propuneri înaintate MTIC,
după caz, participarea în grupul de lucru
1.4.2. Revizuirea Hotărîrii nr. 09 din 18.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice
Tr. III - IV
DMC, DJ
Adoptarea, într-o formulare nouă, a Regulamentului respectiv
1.4.3. Participarea la elaborarea Programului de dezvoltare a reţelelor fixe de bandă largă pe anii 2013-2020, conform acţiunilor prevăzute la Pilonul 1 din Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei „Moldova Digitală 2020”
2014
DDR, DER, DMC, DJ
Propuneri înaintate MTIC, după caz, participarea în grupuri de lucru
1.4.4. Participarea la elaborarea Programului de dezvoltare a reţelelor mobile de bandă largă pe anii 2013-2020, conform acţiunilor prevăzute la Pilonul 1 din Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei „Moldova Digitală 2020”
2014
DDR, DER, DMC, DJ
Propuneri înaintate MTIC, după caz participare în grupuri de lucru
1.4.5. Înaintarea propunerilor demodificare a Legii cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr. 467-XV din 21.11.2003 şi de abrogare a Legii nr.1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică
Tr. I-II
DJ, DDR, DER, DMC
Propuneri înaintate MTIC 
II.
Promovarea intereselor utilizatorilor finali
2.1. Indicatorii de calitate
2.1.1. Monitorizarea şi analiza executării de către furnizori a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17.11.2009 cu privire la parametrii de calitate
Permanent
DER
Raport de monitorizare trimestrial şi concluzii.
2.2. Protecţia utilizatorilor finali
2.2.1. Examinarea şi soluţionarea petiţiilor, în limitele competenţelor ANRCETI
Conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DMC, după caz, în comun cu alte subdiviziuni ale ANRCETI 
Petiţii soluţionate
2.2.2. Soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali
Conform dispoziţiilor conducerii ANRCETI
DJ, subdiviziuni implicate
Opinii sau scrisoare de refuz
2.2.3. Elaborarea Raportului anual privind implementarea Planului de acţiuni pentru prima perioadă (2013-2016) privind executarea prevederilor Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorului pentru anii 2013-2020
 Decembrie
DMC, DJ
Raport anual
III.
Realizarea autorizării generale, autorizării altor resurse şi licenţierii în sectorul comunicaţiilor electronice
3.1. Autorizarea
3.1.1. Aplicarea regimului de autorizare generală în baza notificărilor
Permanent
SAL
Declaraţii informative tip eliberate
Raport trimestrial
3.2.Licenţierea
3.2.1. Licenţierea activităţilor din domeniul tehnologiei informaţiei la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Decizii ale CA
Licenţe eliberate/ reperfectate/ retrase
Raport trimestrial
3.2.2. Licenţierea utilizării resurselor de spectru radio (frecvenţe/canale radio) şi resurselor de numerotare la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Decizii ale CA
Licenţe eliberate/ reperfectate/ retrase.
Raport trimestrial
 
 
 
 
3.3. Autorizarea altor resurse
3.3.1. Eliberarea/reperfectarea/retragerea permiselor tehnice de utilizare a staţiilor de radio la cerere/declaraţie
Permanent
SAL
Permise tehnice eliberate/ reperfectate/ retrase
Raport trimestrial
3.3.2. Atribuirea resurselor tehnice CPS, RN
Permanent
SAL
Decizii de atribuire
IV.
Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice
4.1.Monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice
4.1.1. Monitorizarea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei
Permanent
DMC, DER
Asigurarea nivelului corespunzător al calităţii serviciilor
4.2. Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice
4.2.1. Controlul respectării condiţiilor autorizării generale sau licenţei, prevederilor legilor, actelor normative şi ale reglementărilor privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice
Conform Graficului şi în baza Dispoziţiilor de control corespunzătoare
DMC
Grad înalt de respectare a prevederilor legislaţiei în vigoare
4.2.2. Controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei
Conform Graficului şi Dispoziţiilor de control
DMC
Prevenirea, curmarea încălcărilor legislaţiei în vigoare privind calitatea serviciilor
4.3. Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare
4.3.1. Constatarea contravenţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice
După caz
DMC
Procese verbale
4.3.2. Examinarea, după caz, participarea la examinarea cazurilor contravenţionale
Conform legislaţiei în vigoare
DMC
Decizii privind aplicarea sancţiunilor
4.4. Monitorizarea implementării reglementărilor ex-ante din domeniul comunicaţiilor electronice
4.4.1. Monitorizarea executării prevederilor Regulamentului privind portabilitatea numerelor
Permanent
DER
Raport semestrial
4.4.2. Monitorizarea utilizării eficiente şi după destinaţie de către furnizori a resurselor de numerotare
Permanent
DER
Raport anual
4.4.3. Analiza evoluţiei pieţei de comunicaţii electronice pe sectoarele: (Telefonie fixă voce; Telefonie mobilă voce; Internet la puncte fixe; Internet mobil; Audiovizual)
Tr. I-IV
DER
Rapoarte trimestriale,
anuale
4.4.4.Monitorizarea asigurării executării obligaţiilor speciale preventive de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante, inclusiv prin prisma Acordurilor de Interconectare şi de Acces
Permanent
DER
Activitate permanentă
4.4.5. Monitorizarea aplicării tarifelor reglementate
Permanent
DER
Asigurarea asistenţei
V.
Asigurarea transparenţei activităţilor ANRCETI
 
5.1. Comunicări şi rapoarte
5.1.1. Informarea opiniei publice , prin intermediul site-ului ANRCETI şi mass-media, despre iniţiativele, activităţile de interes public, procesul decizional, actele de reglementare ale ANRCETI cu impact major asupra pieţei şi evoluţia trimestrială şi anuală a pieţelor de comunicaţii electronice
Permanent
Consilierul pentru comunicare în comun cu subdiviziunile ANRCETI
Materiale publicate pe site-ul ANRCETI şi în mass-media.
Conferinţe de presă/briefing – uri de presă organizate
5.1.2. Elaborarea şi publicarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul ANRCETI
Tr. I
DJ, coordonatorul procesului de consultare publică 
Raport publicat pe site-ul ANRCETI
5.1.3. Elaborarea şi publicarea rapoartelor privind activitatea ANRCETI şi evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2013
Tr. I - II
DDR, DER, DMC, DJ, etc. şi Consilierul pentru comunicare
Rapoarte în trei limbi publicate pe site-ul ANRCETI
VI.
Îmbunătăţirea dialogului cu industria, autorităţile publice si organismele internaţionale
 
 
6.1.Organizarea întrevederilor cu reprezentanţii industriei pe probleme de reglementare
La necesitate
DER, DDR, DJ, DMC
Evenimente organizate
6.2. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare, parteneriat şi activităţilor în cadrul organizaţiilor europene şi mondiale de specialitate, inclusiv prin participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, grupuri de lucru, etc.
Permanent
SRIIE
Evenimente organizate
6.3. Participarea activă în cadrul Grupului Autorităţilor de Reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic
 
Permanent
SRIIE
După necesitate - alte subdiviziuni
Eveniment organizat
6.4. Identificarea şi obţinerea asistenţei tehnice pentru problemele curente de reglementare - inclusiv TAIEX, TWINNING
La necesitate
SRIIE în colaborare cu celelalte subdiviziuni
Eveniment organizat
6.5. Participarea la comitetele şi sub-comitetele de cooperare RM-UE
Semestrial
SRIIE
Eveniment organizat
VII.
Consolidarea capacităţii administrative a ANRCETI
7.1. Asigurarea asistenţei juridice
7.1.1. Examinarea cererilor prealabile şi participarea, după necesitate, la examinarea dosarelor în instanţele judecătoreşti
La necesitate
 
DJ
Raport trimestrial
7.1.2. Soluţionarealitigiilor dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice
După caz
DJ, Comisiile instituite în acest scop prin ordinul Directorului ANRCETI
Aprobarea deciziilor corespunzătoare
7.1.3. Asigurarea consultanţei şi reprezentarea ANRCETI în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile /persoane juridice/ fizice /rezident/nerezident
Permanent
DJ
În baza împuternicirii (procurii) reprezentarea ANRCETI
7.1.4. Avizarea proiectelor actelor normative elaborate de către autorităţile publice în modul stabilit de legislaţie
Permanent
DJ
Întocmirea avizelor oficiale
7.1.5. Examinarea corespunderii prevederilor legislaţiei a contractelor cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor Agenţiei
După caz
DJ
Raport trimestrial
7.2. Asigurarea procesului bugetar
7.2.1. Asigurarea executării Auditului privind realizarea Bugetului şi Raportului financiar al ANRCETI  pentru anul 2013 şi prezentarea Raportului financiar şi de audit la Aparatul Guvernului Republicii Moldova
Tr. I
CONT
Raport de audit
7.2.2. Monitorizarea prezentării Rapoartelor privind venitul provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice şi achitării plăţilor de reglementare şi monitorizare
Conform termenilor stabiliţi
DMC, CONT
Grad înalt de prezentare a rapoartelor
7.2.3. Elaborarea bugetului ANRCETI pentru anul de gestiune 2015
Tr. IV
CONT
Hotărârea Consiliului de Administraţie
7.3. Asigurarea suportului administrativ şi organizatoric
7.3.1. Asigurarea suportului organizatorico-documentar şi control intern
Permanent
SOCID
Activitate asigurată
7.3.2. Generalizarea rezultatelor examinării petiţiilor, adresărilor, precum şi primirii cetăţenilor în audienţă
 
În termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare
 
SOCID
Rapoarte trimestriale/ semestriale/ anuale
7.3.3. Asigurarea suportului logistic
Permanent
SL
Activitate asigurată
7.3.4. Asigurarea managementului resurselor umane
Permanent
SRU
Activitate asigurată
7.4. Modernizarea infrastructurii de comunicaţii electronice şi a sistemelor informaţionale ale ANRCETI
7.4.1. Organizarea şi asigurarea suportului necesar pentru dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat al ANRCETI (SIIA)
 Permanent
STI, DDR, DER. DMC, DJ
Organizarea şi asigurarea suportului
7.4.2. Implementarea conturului funcţional „Evidenţa economică” din cadrul SIIA
Tr. I-IV
STI
Testarea şi darea în exploatare

* Notă: Modificat prin H.C.A. nr. 45 din 03.10.2014, H.C.A. nr. 37 din 10.09.2014 și prin  H.C.A. nr. 12 din 16.04.2014.

Changed: 9/10/2014